top of page

Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2024


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 •  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Bc. Jitky Gažákové, IČ: 00917958, zapsané v živnostenském rejstříku Magistrát města Hradec Králové – živnostenský úřad (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 •  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a
  má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

Objednání focení

 • objednat se lze e-mailem, telefonicky, přes kontaktní formulář zde, sociální sítě fotografa, kdy telefonicky se zaručuje nejrychlejší způsob zajištění vhodného termínu

 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
   

 

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem
   

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální  fotografovu obsazenost termínů

 • také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí

 

 

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

Cena služeb

 •  cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena zde
   

Splatnost cen

 • cena za vybraný typ focení je splatná v den focení

 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného focení či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
   

FOTOGRAFOVÁNÍ
 

Realizace focení

 • všechny druhy fotografování, probíhají v pracovních dnech od pondělí do pátku na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem a to buď v prostorech fotoateliéru nebo v exteriéru. Možné jsou po dohodě i víkendové termíny.
   

Ateliérové focení

 • ateliér je vybaven fotopozadím, zábleskovými světly a rekvizitami určenými k danému fotografování, bere se v potaz běžné opotřebení klientem, ne však poničení, za které by byl účtován poplatek.

 • do ateliéru je zákaz vstupu zvířat
   

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení, krom focení miminek / new born.

 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Hradec Králové, k ceně zvoleného typu focení se účtuje cestovné 10Kč / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa, pokud není dohodnuto jinak, protože výjimečně se pohybuji i v Praze a Pardubicích (doprava by v těchto výjimkách nebyla zahrnuta)
   

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného typu focení

 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení a fotograf má nárok focení zrušit, pokud se klient opozdí o více jak 30 minut.
   

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
 

Výběr fotografií

 • do 3 pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě

 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku

 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši)

 • zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit

 • vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 2. týdnů od jejich obdržení

 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné

 • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

 • pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 2 měsících, dochází ke smazání galerie s náhledy.

 • pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 300,- (i pokud  si chce klient "dovybrat" další fotky po již dokončené a odevzdané zakázce).
   

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je 1-3 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

 • při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec zvoleného balíčku

 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky

 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

 

Předání fotografií

 • hotová zakázka  se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím služby dastax.cz kde si klienti stahují fotografie z galerie v plném možném rozlišení

 • tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím České pošty, Zásilkovny či DPD (dle druhu zásilky)

 • osobní předání je možno po dohodě
   

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI
   

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

 • na žádost klienta je možná i další úprava v rámci možností (zeštíhlení, výraznější retuš pleti, ale složitější grafické úkony neprovádím)

 • častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách klient mít nechce, odstraní je dětem před focením a to již doma, nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od drhnutí

 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

 

 

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů

 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky
   

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku, pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Dastax.cz nebo Úschovny.cz nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 350 Kč + poštovné dle tarifu ČP
   

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

GSM

+420 722 739 906

Email 

Follow

 • Facebook
 • Instagram
bottom of page